Vol 3, No 10 (2012)

October 2012

Table of Contents

Research Paper

Mannam Chandra Sekhar, Mudiganti Vijaya Bhaskar
01-06
Manoj Mukherjee, Titan Pal, Debabrata Samanta
07-10
Namita Jain
11-17
Prasannta Tiwari, Hitesh Gupta
18-21
Ravinder Gaur, D.B. Ojha
22-25
Shaktikanta Nayak, Sitakanta Nayak, J.P. Singh
26-31
Vinod Kumar Raavi, Satya P Kumar Somayajula
32-38
Hardeep Singh
39-42
Rashmi Shikhariya, Nitin Shukla
46-51

Review Articles

Nitin Anand
43-45
Varsha Bishnoi
52-57
Varsha Bishnoi
58-61